Home
My Ancestors
My Genealogy
Family Photos
Family Documents
Postcards
Timeline
I NEED HELP !
Altwies
Mamer
GEN Links
Email
logoA         MEISCH Genealogy     (transfert de ce site MAMER souvenirs sur "meisch.lu" en cours - 19.06.2004)

  Wellkomm - Salut alleguer...(net perkfekt  faerdeg mais ...en Ufaank !)

WELKOMM - WELCOME - WILLKOMMEN - BONJOUR
(this site is, as a beginning, mostly in luxembourgish
--- E + G + F versions will follow ASAP ...)

 Meng Famill    Books     HELP needed      Help needed !          Link      ( 29.05.2003 ;  19.06.2004 e neien Ufank) 08.01.2006

Ech sin net de Francis vun ... Messancy an och net vun ... Nancy
mais eigentlech vun ALTWIES ... an hunn dofir oft, zu Mamer,  "missen" heiren:
"du bass jo guer keen Mamer ...";
 haut - endlech - wees ech:
 "mein Gehir schwetzt nemmen vun mir ..."  
:-)     

FM's Foto - Souvenirs vu MAMER

François MEISCH, Beringen/Mersch ( created 8.10.2002 )
email: françois:meisch (last update: 9.05.2003)  19.06.2004
( ech sin net de Francis vun ... Messancy an och net vun Nancy ... )
Gemeng Mamer am WEB

Aal Fotoen vun HOLZEM

Home
Eng Telefons-Nummer sichen
old = webplaza
Mein Stammbaam an aal Familienfotoen
Home

Geschichte der Gemeinde Mamer   ==> site MAMBRA   Firwaat des Seit ?
Ech hunn als Idee gehaat dass vill vun eisen Nokommen Interessie un "aalen" Fotoen kennten hunn ... nodeem ech e beschen Familienfuerschung gemaat haat.
Dofir hunn ech eben elo virun kurzem ugefaang en Opruff ze maachen fir aal Fotoen beieneen op enger Internets Seit fir jidfereen obrufbar ze maachen ...

Hei ass also en Ufank wou der gesitt waat vu scheinen Souvenieren mer emmer an iwerall kucken kennen an awer och esou ganz einfach eiser Famill z.B. weisen kennen ...

(Ech setzen och gaeren LINKEN op aaner esou Seiten !)

Et wier och net schlecht wann mier erem esou eppes wei e KONVENIAT giffen op d'Been setzen.

Sech also mellen w.e.g. !

francois:meisch EMAIL

Genealogie zu Letzebuerg
· ALGH
· CDMH

Genealogesch Daten
online ...
· Mormonen

· Tables décennales

· Famill Hames/Holzem
·
Famill Huberty
· Famill Thielen
· Famill Deltgen
· Famill Bioul-Duren

· Georges EICHER
· www.roots.lu/

· Tun JACOBY
· http://www.st2000.lu 
· Vichten - mariages        
Aal Zeiten ...

· Leineweber
·  Schouster

· Louhecken-Schlaisser

· Schneischeppen

BIBLIO

Les amis du Livre / Luxbg


Timeline-Chronologie

FM's  TIME LINE luxembourgeois

Luxembourg  Eur. & Lib.

The Ardennes Offensive, December 16, 1944 - January 30, 1945

2ten WK - WW II
World War II Timeline


WW II

This month in ... Holocaust HistoryTop  ]

Fir direkt op dei eenzel Rubriken ze kommen - einfach drop tappen ...

- Bicher a Brochuren & Plaquetten
- Fête du millénaire 1960
- Fotoen aus Bicher a Broschuren an aus der Press
- Klassenfotoen
- Konveniater
- Mamer an der Press
- Mamer - Kanner ...
- Massendenger
- Personnaliteiten
- Postcards
- Religieis Festiviteiten
- "Spezialiteiten"
- Theater & Kino zu Mamer
- Vereiner

- Holzem
- Kap

----BARTRENG


Religieis Festiviteiten


° Prozessioun
Mir waren emmer derbei ...
° Prozessioun2
Mei grouss mee leider keng deitlech Foto ...
° Communioun 1.5.1960
Mir waren eben "andaechteg" ...
° Firmung
aaa
° Firmung detail


Fête du millénaire 1960
° MillénaireFoto1
° MillénaireFoto2
° MillénaireFoto3
° Millénaire LW

° Public Millénaire
° D'Schmad 1960
° D'Schmad 1960 sml
° Vue Poste & Schmiede
° Pompiers Gebai
°

° Plaquette Dausendjo'er-Feier vu Mamer 960-1960
Dausendjo'er-Feier vu Mamer. [S.l.] [s.n.] [1960] Luxembourg Impr. Hermann. 1 cahier (non paginé) : ill. ; 21 cm.
Massendenger
° Massendenger(?) Vianden 1961
° Massendenger(?) Vianden 1961 (grouss)
° Ausflug 196?
° Ausflug 196? (grouss)
° Excursioun Summer 1965
° Excursioun Summer 1965 (grouss)


Klassenfotoen
° Mir beim "Discours"
° Excursioun 1963
° Excursioun 1963-1

Mamer - Kanner ...
° Jongen an der Vakanz 1960

° Enner Frenn

° Klibberjongen
° Schlittschongfuehren

Konveniater
° Konveniat 1
° Konveniat 2

Postcards (+ Gare Mamer )
° vum site rail.lu
Cartes postales (toute la collection)

Cartes postales MAMER   1      2        3        4         5       6
Gare de Mamer

nouvel arrêt Mamer - Lycée Josy Barthel


Vereiner
Ping Pong - DT Amicale Mamer  1957 - ....
° Equipe 1 de la 2e moitié des années 1970
° 1974 - équipes 1 et 2
° Liste des membres inscrits officiellement ( cessation activités fin saison 1980/81 )
° Liste des membres actifs - Saison 1981/82
° Comité et comité d'organisation 25e anniversaire
Football - FC Mamer

Timberen

2 Museken (Zenter 1998 nemmen nach eng : Harmonie Gemeng Mamer ASBL )

° Dei Well
Harmonie ''Union'', Mamer 1884-1954 ; 108 p. , Adresse bibliogr. Mamer : Impr. Ferd. Schwartz, 1954
° D'Pompjeen
Programme : Cinquantenaire de la Fanfare des Pompiers de Mamer : 2-5 juin 1955, 71 p.,  Luxembourg : Impr. Jos. Beffort, 1955 Collation 71 p.

° Section locale de la CROIX-ROUGE Luxembourgeoise  (depuis la fin des années 1940 )


Theater & Kino zu Mamer
° Theater em d'Jorhonnertwend 1900   1
  

° Foto Theater zu Mamer    1    2 

also wann nach "Material" do ass ...

Mamer an der Press
° Revue 1960
° LW

° LW - Mamer in der Geschichte

° Preisueberreichung - Raiffeisenkasse

Fotoen DUERF MAMER aus Bicher, Broschuren an aus der Press
° Kirche 1931 (heutiger Dorfplatz) - LW (Foto: Mayer)

° Daat aalt Paschtouesch Haus

Bicher a Brochuren & Plaquetten
° Deschtennis AMICALE MAMER 1957-1982( 25e anniversaire )
° Gesaank
° D'Pompjeen
° Aus der Geschichte der Ortschaft Mamer
° Aus der Geschichte der Ortschaft Mamer1
Flener-Delcourt, Nicolas: Aus der Geschichte der Ortschaft Mamer. Luxemburg Sankt-Paulus-Druckerei 1960. 299 p.

Wien huet des folgend Publikatiounen ?


Harmonie ''Union'', Mamer 1884-1954 ; 108 p. , Adresse bibliogr. Mamer : Impr. Ferd. Schwartz, 1954
Programme : Cinquantenaire de la Fanfare des Pompiers de Mamer : 2-5 juin 1955, 71 p.,  Luxembourg : Impr. Jos. Beffort, 1955 Collation 71 p.

Personnaliteiten
° Autorités communales  1958
° An engem aalen Schoulsall  1959

Nicolas Frantz

Luxemburger Illustrierte - Edition spéciale: Tour de France 1925  - LINK klicken an dann weider do Linken klicken well et ass ganz vill do vum Tour de France 1925 !!!!!!
Luxemburger Illustrierte - Edition spéciale: Tour de France - 29/06/1925

http://webplaza.pt.lu/rletsch/CPM2-Personnages.htm
° Nicolas Frantz   ( http://webplaza.pt.lu/rletsch/PER-FN-A-xF.htm  ) cycliste
° Josy Barthel

° Henri KIRPACH

° MAMERANUS  - Le 6 décembre 1500 naquit à Mamer son fils le plus éminent Nikolaus Wagner.


Lokalhistoriker ...

"Spezialiteiten"
° "Mamer Flieger"
Wou mer mol Glassen iessen gaang sin ... 

site MAMBRA

Kap
°

Holzem
°
Aal Gruppenfotoen wou vill Leit drop sin dei mir och zu Mamer mol gesinn hunn. Soot eeren Familienmitglieder dass se villeicht deen een oder deen aaneren aus hierer Famill hei erem kennen fannen
...

( D'Fotoen sin ennerwee ... hei op d'Sait ...)

-------------------------------------


Bartreng - Nopeschgemeng
°

-------------------------------------

Vill Fotoen (gescannt) kommen aus den Publikatiounen dei ech op desem Site opgefuert hunn


Fotoen vun allen Letzebuerger Dierfer um Web ... an nach mei !

QUID ? - Fotoen mat onbekannten Persounen !! Merci fir aer Hellef !!

Wou a wien ??? - Where ? - Wo ? - Où ?  ---- Statue Ste- Marie

STATUE OF OUR LADY
(et dierft net BEAURAING 1932-33 oder BANNEUX 1933 sin !!!)

(mei ... kennt geschwenn)
Hei och also ... HELP needed 


Villmols Merci fir dei "geleinten" Fotoen !!!
an all dei aaner Dokumenter !!!


[  Top   ]

BOOKS - INFO - BICHER  - INFO - LIVRES  - INFO  - BUECHER  


Gérard ATHIAS (2) , LA SUITE ..., Racines familiales de la "mal a dit" , décembre 2002


Photos, documents et copies actes

HONOR YOUR FAMILY – CELEBRATE YOUR HERITAGE

email: françois:meisch


[  Top   ]

Home | Actes&Documents | Ma Généalogie | GEN fm Altwies | Mamer  | Photos de Famille | Repères | Professions | Cartes postales | Liens | Contact by Email